Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Európai parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a VERITAN Kft.-nél folyó személyes adatok kezeléséről, valamint a jelen Tájékoztatóban szereplő alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

Kérjük, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!

Amennyiben a Tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon társaságunkhoz.

 

1. Adatkezelő

Az adatkezelő megnevezése: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.
Az adatkezelő rövid neve: VERITAN Kft.
Az adatkezelő címe: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.
Az adatkezelő elérhetőségei:

e-mail: info@veritan.hu
honlap: www.veritan.hu

 

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1 A kezelt személyes adatok köre ajánlatadás és szerződéskötés során

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszámKapcsolattartás (az ajánlat szakmai és pénzügyi feltételeinek egyetetése)

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Jogos érdek

Hozzájárulás visszavonásáig

 

2.2 A kezelt személyes adatok köre tanúsítás és felülvizsgálatok során

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszámSzakmai kapcsolattartás – a tanúsítások lebonyolítása érdekében szükséges személyes, telefonos vagy e-mailes kapcsolattartás

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Jogos érdek

Hozzájárulás visszavonásáig
Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, lakcímTanúsítási bizonyítékok összegyűjtése – a tanúsítások során a tanúsítás tárgyára vonatkozó bizonyítékokban levő személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

A tanúsítás befejezését követő

10 év hírközlési tanúsításoknál

3 év egyéb tanúsításoknál[1]

 

2.3 A kezelt személyes adatok köre szerződés megszűnése után

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszámMarketing célú kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

3 év
Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, lakcímTanúsítási bizonyítékok megőrzése – a tanúsítások során összegyűjtött, a tanúsítás tárgyára vonatkozó bizonyítékokban levő személyes adatok

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

Szerződés lejártát követő 8 év hírközlési tanúsításoknál

3 év egyéb tanúsításoknál[2]

3. Adatvédelmi incidensek bejelentése

Az adatvédelmi incidenseket az alábbi módon lehet bejelenteni:

e-mail: info@veritan.hu

4. Az adatokat megismerhetők köre

Az adatok megismerésére, kezelésére, feldolgozására a VERITAN Kft. tanúsításokban résztvevő munkatársai jogosultak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése papír alapon és elektronikus formában is történhet.

5. Adattovábbítás

A VERITAN Kft. a birtokába került, és áltata kezelt adatokat más szervezetnek, személynek a 4. pontban szereplőkön kívül nem továbbítja.

6. Integritás, bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek az Ön tájékoztatása és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adjuk át.

A VERITAN Kft. az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel biztosítja az előírásoknak megfelelő és átlátható adatkezelést. A bevezetett intézkedésekkel és az általunk alkalmazott tanúsított információbiztonsági rendszerekkel gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

7. Az Önt megillető jogok

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, védelméről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyekre a jogszabályok Önt feljogosítják.

7. 1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a VERITAN Kft-től arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli, valamint arról

hogy a VERITAN Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

7.2 A helyesbítés kéréshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a VERITAN Kft. módosítsa valamely személyes adatát. A VERITAN Kft. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy által megadott elérhetőségre értesítést küld.

7.3 A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a VERITAN Kft.-től a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a VERITAN Kft. csak abban az esetben utasítja vissza, ha a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, akkor a VERITAN Kft. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek tényéről az érintett személy által megadott elérhetőségre értesítést küld.

7.4 A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a VERITAN Kft. zárolja az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával. A zárolás addig tart, amíg az érintett személy által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

7.5 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a VERITAN Kft. a személyes a jelen Tájékoztatóban közzétett célokon kívül más célokra továbbítaná, felhasználná.

7.6 Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal élhet, amennyiben az Ön megítélése szerint a VERITAN Kft. az adatait jogosulatlanul, nem megfelelően és nem jelen Tájékoztatóban leírt célokra kezeli.

A jogorvoslat keretében az adatkezelés kapcsán

  • a VERITAN Kft.-hez fordulhat panasszal,
  • panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást,
  • továbbá bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

[1] Az akkreditálási és kijelölési jogszabályok, szabványok előírják a tanúsítási dokumentumok meghatározott idejű megőrzését. Ez a 13/2003. (X.3.) IHM rendelet 13, § (1) alapján 10 év, az akkreditáló hatóság által az akkreditálást eljárásokban jóváhagyott VERITAN Kft. belső szabályzatok alapján 3 év.

[2] Egy tanúsítási ciklus jellemzően 3 év, így a szerződés lejártát követően a tanúsítási dokumentumokat tovább kell őrizni.