Szolgáltatások

Tanúsítási szolgáltatások

Hírközlési szolgáltatások tanúsítása

Hírközlési szolgáltatások tanúsítása

sdfsf

Papíralapú dokumentumokról elektronikus másolatot készítő rendszerek tanúsítása

Iratkezelési szoftverek tanúsítása

Iratkezelési szoftverek tanúsítása

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) tanúsítása

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatatások (SZEÜSZ) tanúsítása

Zárt elektronikus információs rendszerek tanúsítása

Zárt elektronikus információs rendszerek tanúsítása

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák

Elektronikus archiváló rendszerek tanúsítása

Elektronikus archiváló rendszerek tanúsítása

További szolgáltatások

GDPR

GDPR

Etikus hacking

Etikus hacking

Biztonsági érettség vizsgálat

Biztonsági érettség vizsgálat

IT minőségbiztosítás

IT minőségbiztosítás

Tanúsítási szolgáltatások

Hírközlési szolgáltatások tanúsítása

A 13/2011 (XII. 27.) NMHH ren­de­let sze­rin­ti ta­nú­sí­tás so­rán a VER­I­TAN Kft. hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó cé­ge­ket vizs­gál, hogy szol­gál­ta­tá­suk ele­get tesz-e az elő­írt, vagy az ÁSZF-ben ön­ként vál­lalt kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

A ta­nú­sí­tás so­rán el­len­őriz­zük a jog­sza­bály ál­tal elő­írt mi­nő­sé­gi mu­ta­tók kép­zé­sét, tel­je­sí­té­si ér­té­ke­it, va­la­mint sa­ját mé­ré­se­ket és pró­ba­hí­vá­so­kat vég­zünk a mé­rés­sel elő­ál­lít­ha­tó mu­ta­tók kép­zé­sé­re. A ta­nú­sí­tás ki­ter­jed a for­ga­lom­mé­ré­sen ala­pu­ló szám­lá­zá­si rend­szer vizs­gá­la­tá­ra is. 

Iratkezelési szoftverek tanúsítása

A levéltári törvény a közfeladatot ellátó szervezetek részére tanúsított iratkezelési szoftverek használatát írja elő. A tanúsítást akkreditált és kijelölt tanúsító szervezet végezheti, ilyen a VERITAN Kft. is. Az iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott funkcionális, informatikai és biztonsági követelményeket a 3/2018. (II. 21.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet előír általános követelményeket, továbbá az iktatókönyvekkel, az irattári tervvel, iratok iktatásával, ügyiratok, iratok kezelésével, jogosultságokkal, adatbiztonsággal, adatvédelemmel, átadással, exportálással, selejtezéssel, iratátvétellel, importálással, megjelenítéssel kapcsolatos, valamint a műszaki és teljesítmény követelményeket. A BM rendelet szerint a tanúsított iratkezelési szoftvernek a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletben leírt iratkezelési folyamatot kell megvalósítani.

Zárt elekt­ro­ni­kus in­for­má­ci­ós rend­sze­rek ta­nú­sí­tá­sa

Az ada­tok, in­for­má­ci­ók, do­ku­men­tu­mok zárt elekt­ro­ni­kus in­for­má­ci­ós rend­szer­ben va­ló tá­ro­lá­sa és ke­ze­lé­se az adott szer­ve­zet irá­nyá­ba meg­nyil­vá­nu­ló bi­zal­mon kí­vül je­len­tős elő­nyök­kel jár azok fel­hasz­ná­lá­sa, hi­te­les­sé­ge bi­zo­nyí­tá­sa szem­pont­já­ból. Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­sel kap­cso­la­tos sza­bá­lyo­zá­sok is ki­emel­ten ke­ze­lik a rend­sze­rek zárt­sá­gát.

Egy elekt­ro­ni­kus in­for­má­ci­ós rend­szer töb­bek kö­zött ak­kor tud meg­fe­lel­ni a zárt­sá­gi kö­ve­tel­mé­nyek­nek, ha meg­aka­dá­lyoz­za a jo­go­su­lat­lan hoz­zá­fé­ré­se­ket és nem te­szi le­he­tő­vé az ész­re­vét­len adat mó­do­sí­tá­so­kat. Ezért már azok ter­ve­zé­se, be­ve­ze­té­se és üze­mel­te­té­se so­rán is fi­gye­lem­be kell ven­ni és meg kell va­ló­sí­ta­ni azo­kat a vé­del­mi in­téz­ke­dé­se­ket, ame­lyek­kel a rend­szer in­for­ma­ti­kai zárt­sá­ga a meg­ha­tá­ro­zott vé­del­mi szin­tek mel­lett ga­ran­tál­ha­tó.  A vé­del­mi szin­tek meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak irány­el­ve­it, va­la­mint az ezek­hez tar­to­zó ad­mi­niszt­ra­tív, fi­zi­kai és lo­gi­kai in­téz­ke­dé­se­ket a 41/2015. (VII. 15.) BM ren­de­let tar­tal­maz­za. E ren­de­let nagy­mér­té­kű kor­re­lá­ci­ót mu­tat a NIST SP 800-53-as aján­lás­sal. Ta­nú­sí­tá­sa­in­kat ezen ren­de­let és aján­lás alap­ján vé­gez­zük.

Elekt­ro­ni­kus ar­chi­vá­ló rend­sze­rek ta­nú­sí­tá­sa

Az elektronikus archiválás szabályairól szóló 1/2018. ((VI. 29.) ITM rendelet meghatározza azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználásával egy szervezet hitelesen tudja archiválni hosszú távra az elektronikus formában meglevő dokumentumait. A jogszabály előírja, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzése úgy kell, hogy történjen, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. 

Pa­pír­ala­pú do­ku­men­tu­mok­ról elekt­ro­ni­kus má­so­la­tot ké­szí­tő rend­sze­rek ta­nú­sí­tá­sa

A pa­pír­ala­pú do­ku­men­tu­mok­ról elekt­ro­ni­kus úton má­so­lat ké­szí­té­sé­nek sza­bá­lya­it a 451/2016. (XII. 19.) Korm. ren­de­let tar­tal­maz­za. Au­to­ma­ti­kus má­so­lat­ké­szí­tés ese­tén a rend­szer zárt­sá­gát iga­zol­ni kell egy ta­nú­sí­tó szer­ve­zet ál­tal.

Amennyi­ben a má­so­lat ké­szí­tést szol­gál­ta­tó nyújt­ja, ezt a szol­gál­ta­tá­sát be kell je­len­te­ni az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zé­si fel­ügye­let­nek. A be­je­len­tés­nek tar­tal­maz­nia kell füg­get­len ta­nú­sí­tó szer­ve­zet ta­nú­sí­tá­si je­len­té­sét a szol­gál­ta­tás meg­fe­le­lő­sé­gé­ről.

A VER­I­TAN Kft., mint akk­re­di­tált ta­nú­sí­tó szer­ve­zet vég­zi az elekt­ro­ni­kus má­so­lat­ké­szí­tés ta­nú­sí­tá­sát. 

Sza­bá­lyo­zott elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zé­si szol­gál­ta­tá­sok (SZE­ÜSZ) ta­nú­sí­tá­sa

A VERITAN Kft. akkreditációja kiterjed a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások tanúsítására. A szolgáltatás megkezdését a szolgáltatónak be kell jelentenie az elektronikus ügyintézési felügyeletnek. A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 138. § (2) f) pontja alapján a szolgáltatónak csatolnia kell egy független akkreditált tanúsító szervezet tanúsítási jelentését a szolgáltatás jogi, informatikai és informatikai biztonsági megfeleléséről. A VERITAN Kft. ezen a területen teljes körű szolgáltatást nyújt.

Elektronikus aláírások és infrastruktúrák

Az elektronikus aláírások és infrastruktúrák tanúsítása során az eIDAS rendeletnek (910/2014/EU rendelet) előírásainak való megfelelőséget vizsgáljuk és tanúsítjuk. Ennek keretében a tanúsítás kiterjed az elektronikus aláírásokra és bélyegzőkre, az időbélyegekre, és az archiválási szolgáltatásokra. Külön minisztériumi kijelöléssel rendelkezünk a minősített elektronikus aláírások és bélyegzők tanúsításával kapcsolatosan. A tanúsítás során a vonatkozó hazai előírásoknak és a nemzetközi szabványoknak való megfelelést is vizsgáljuk.

Panaszkezelés

A tanúsításokkal során felmerülő panaszok kezelésével kapcsolatban az ÁSZF 11. pontjában leírtak az irányadók.

Ahhoz, hogy a panaszt érdemben lehessen vizsgálni, a panasz bejelentésnek tartalmaznia kell a panasz tárgyát és minden olyan indokot, amely a döntés, tevékenység vagy személyzet esetleges nem megfelelő tevékenységének bizonyítékául szolgál (mellékletben becsatolva minden olyan dokumentumot, amely a panaszt alátámasztja).